PROGRAM SZKOLENIA DLA KANDYDATÓW NA PILOTÓW WYCIECZEK 

Lp.

Przedmiot

Zakres tematyczny przedmiotu

Liczba godzin (w tym ćwiczenia praktyczne)

1

2

3

4

1

Ogólne zagadnienia dotyczące turystyki w Polsce i na świecie

- Podstawowe definicje związane z turystyką wg terminologii Światowej Organizacji Turystyki, historia turystyki;

- Organizacja turystyki na świecie;

- Formy turystyki, rynek turystyczny; pojęcie produktu turystycznego;

- Organizacja turystyki w Polsce, administracja turystyczna rządowa i samorządowa oraz branżowa, organizacje turystyczne, system "it", przedsiębiorstwa turystyczne;

- Polityka państwa w zakresie rozwoju turystyki

6

(e-learning

- 4*)

2

Wiedza o Polsce

 i świecie współczesnym

- Ustrój społeczno-ekonomiczny i polityczny;

- Struktura władzy w Polsce, polityka rządu, polityka zagraniczna;

- Podstawowe problemy społeczne i ekonomiczne Polski;

- Unia Europejska - historia, idea, kraje członkowskie, zasady działania, wspólne instytucje UE;

- Polska w Unii Europejskiej

6

(e-learning

- 6*)

3

Obsługa ruchu turystycznego

- Zasady programowania imprez turystycznych;

- Rodzaje umów w turystyce zawieranych z kontrahentami;

- Zasady odpraw pilotów grup turystycznych, dokumentacja imprez turystycznych;

- Technika obsługi grup przyjazdowych i wyjazdowych;

- Specyfika obsługi wybranych grup narodowościowych;

- Specyfika obsługi turystyki pobytowej, biznesowej, motywacyjnej, szkolnej, pielgrzymkowej itp.;

- Turystyka osób niepełnosprawnych oraz inne grupy nietypowe;

- Zasady rozliczania imprez turystycznych;

- Baza noclegowa i gastronomiczna, zasady współpracy;

- Rodzaje i specyfika transportu turystycznego;

- Warunki uczestnictwa i rezygnacji;

- Przyjmowanie i załatwianie reklamacji turystów;

- Postępowanie pilota w sytuacjach awaryjnych i nadzwyczajnych;

- Kształtowanie pozytywnego wizerunku kraju i biura podróży podczas imprezy turystycznej

12

(e-learning

- 6*)

4

Geografia turystyczna Polski

 i Europy

- Umiejętność posługiwania się mapą i orientacja w terenie;

- Metodyka przygotowywania tras imprez turystycznych i ich opisu, warsztat krajoznawczy pilota, nawigacja GPS;

- Dostępność komunikacyjna Polski;

- Atrakcje turystyczne Polski i wybranych regionów kraju;

- Główne miasta i regiony turystyczne Polski i Europy;

- Pozaeuropejskie cele podróży Polaków, regiony wypoczynkowe oraz trasy krajoznawcze i specjalistyczne;

- Najważniejsze szlaki turystyczne w Polsce

20

(e-learning

- 10*)

5

Historia kultury i sztuki

- Zarys historii kultury i sztuki - style architektoniczne, ważniejsze obiekty w Polsce i w Europie;

- Ciekawe skanseny, muzea, miejsca pamięci, centra pielgrzymkowe itp.;

- Skarby kultury w Polsce i na świecie (lista UNESCO);

- Religie w Polsce i na świecie w zarysie - miejsca pielgrzymkowe, wyznania;

- Mniejszości narodowe w Polsce - główne ośrodki

16

(e-learning

- 6*)

6

 

 

 

 

 

Przepisy prawne w turystyce i ubezpieczenia turystyczne

- Turystyczny Kodeks Etyczny;

- Prawa i obowiązki pilota wycieczek;

- Zawód pilota wycieczek w świetle obowiązujących przepisów prawnych;

- Zatrudnianie pilotów wycieczek w świetle aktualnych przepisów prawa pracy;

- Odpowiedzialność prawna organizatora turystyki i pilota wycieczek;

- Ochrona konsumenta w umowach organizatora turystyki z tytułu podpisania umów o podróż z turystami;

- Umowy zawierane w turystyce;

- Przepisy paszportowe, celne, wizowe i dewizowe;

- Opieka konsularna;

- Rodzaje i formy ubezpieczenia turystów;

- Protokoły szkód

 

4

(e-learning

- 2*)

7

 

 

 

 

Bezpieczeństwo, profilaktyka i ochrona zdrowia, higiena w turystyce

- Zagrożenia dla zdrowia i życia występujące w trakcie realizacji imprez turystycznych;

- Podstawowe zasady ochrony zdrowia w turystyce, pierwsza pomoc;

- Skład podstawowej apteczki

2

8

 

 

 

Pilot a grupa

- Podstawy komunikowania się pilota wycieczek z grupą;

- Procesy grupowe i techniki negocjacji;

- Cechy psychofizyczne pilota wycieczek;

- Rozwiązywanie konfliktów, źródła i objawy stresu;

- Program osobistego rozwoju pilota, w tym asertywność, autoprezentacja;

- Zasady sporządzania protokołów zdarzeń - przykłady;

- Emisja głosu - warsztaty, praca z mikrofonem;

- Animacja czasu wolnego turystów; (w tym elementy animacji - propozycje zajęć;

- Elementy savoir-vivre'u i protokołu w biznesie

10

(e-learning

- 4*)

 

 

 

OGÓŁEM

76

 

 

 

  w tym suma godzin szkolenia teoretycznego możliwego do przeprowadzenia w formie e-learningu

38

(e) – Tematy możliwe do realizacji w formie teoretycznego szkolenia przez Internet ( e-learning).

* Wymiar godzin szkolenia teoretycznego możliwego do realizacji w formie e-learningu.